Poslovni plan i investicijske studije

Poslovni plan Optimus Consulting

Što je poslovni plan?

Poslovni plan je pisani dokument koji sadrži detaljno razrađenu analizu o ulaganju u posao, o budućim rezultatima poslovanja te o rješenjima za moguće rizične situacije koje mogu nastupiti u budućnosti.

Prema HAMAG INVEST-u, izrada poslovnog plana ne treba biti strogo šablonska, to nije „porezna prijava“ koju se mora ispuniti na točno određeni način već se može kretati u određenim, prepoznatljivim okvirima. Dakle poslovni plan se izrađuje kako bi se predvidjela buduća događanja i način prilagodbe poslovanja uvjetima u okruženju te da se smanji stupanj rizika, vremena i sredstava. Što ste bolje predvidjeli buduće događaje i predvidjeli rješenja budućih problema, to su Vam šanse za postizanje zacrtanih ciljeva veće.

Poslovni plan mora biti temeljen na nekoliko načela:

  • da je lako čitljiv i razumljiv;
  • da je orijentiran prema tržištu, a ne prema tehnologiji rada ili kapacitetu poduzetnika;
  • da sadrži procjenu utjecaja konkurencije i
  • da ima uvjerljivu i realnu razvojnu viziju.

Koje su prednosti kod kvalitetnog poslovnog plana?

Kvalitetno izrađen poslovni plan daje potpunu ocjenu isplativosti planiranog te ujedno upozorava na potencijalne rizike te ih pokušava svesti na minimum. Osim toga, uvelike se povećava vjerojatnost da će poslovna banka odobriti kredit ukoliko Vam poslovni plan izrade konzultanti koji imaju potrebno znanje i iskustvo. Prezentacijom takvog  kvalitetnog poslovnog plana pokazujete banci da znate što želite i kako ćete to postići, te dajete jasnu sliku o tome kako ćete realizacijom vlastite ideje vraćati kredit banci.

Poznato je da se u Republici Hrvatskoj jako teško dolazi do kredita. Razlog tomu jest što banke ne odobravaju kredite poduzetnicima koji nemaju poslovni plan te onima koji imaju nestručno i površno izrađen poslovni na tek nekoliko stranica. Često dolazi to toga upravo zato što poduzetnici sami kreću u izradu poslovnog plana bez prijašnjeg savjetovanja sa konzultantom. Mi nudimo izradu poslovnog plana ili provjeru Vašeg poslovnog plana te izmjenu određenih stavki ukoliko se pokaže potrebnim.

Što je važno za kvalitetan poslovni plan?

Za izradu kvalitetnog  poslovnog plana najvažnija je dobra suradnja između konzultanta i naručitelja te konzultanta i banke od koje se traži kredit. Poduzetnik mora biti spreman na to da će morati izdvojiti dosta vremena za odgovore na pitanja konzultanta te mu dostaviti sve potrebne informacije kako bi poslovni plan bio potpun i kvalitetno razrađen do detalja.

Koji je preporučeni sadržaj poslovnog plana?

1. Podaci o poduzetniku

1.1. Opći podaci

1.2. Podaci o osnivaču d.o.o.-a odnosno vlasniku obrta

2. Polazište

2.1. Nastanak poduzetničke ideje

2.2. Vizija i zadaća poduzetničkog pothvata

3. Predmet poslovanja

3.1. Opis postojećeg poslovanja

3.2. Opis poslovanja i djelatnosti u projektu- postojeći program

3.3 Imovina i učinkovitost poslovanja

3.4. Položaj na tržištu nabave

4. Lokacija

4.1. Opis postojeće lokacije

4.2. Opis lokacije projekta

4.3. Opis zaštite i utjecaja okoline

5. Tehnološko-tehnički elementi pothvata

5.1. Opis strukture ulaganja (tehnička, tehnološka)

5.2. Struktura i broj postojećih zaposlenika

5.3. Struktura, broj i dinamika novozaposlenih –koji profil, kada vremenski, ima li ih na tržištu, ako ih treba dodatno obrazovati tko će to napraviti.

6. Tržišna opravdanost

6.1. Tržište nabave

6.2. Tržište prodaje

6.3. Procjena ostvarenja prihoda-tržišta

7.Financijski elementi pothvata

7.1. Investicije u osnovna sredstva

7.2. Investicije u obrtna sredstva

7.3. Troškovi poslovanja

7.4. Proračun amortizacije

7.5. Izvori financiranja

7.6. Projekcija računa dobiti i gubitka (dohotka)

7.7. Pokazatelji učinkovitosti i novčani tok

7.7.1. Novčani tok

7.7.2. Pokazatelji učinkovitosti

a) pokazatelji likvidnosti (koeficijent trenutne likvidnosti, koeficijent ubrzane likvidnosti, koeficijent tekuće likvidnosti i koeficijent financijske stabilnosti) su mjere sposobnosti poduzeća da podmiri svoje dospjele kratkoročne obveze.

b) pokazatelji zaduženosti (koeficijent zaduženosti, koeficijent vlastitog financiranja, koeficijent financiranja, pokriće troškova kamata, faktor zaduženosti i stupanj pokrića I i II) su mjere koliko se poduzeće financira iz tuđih izvora sredstava.

c) pokazatelji aktivnosti (koeficijent obrta ukupne imovine, koeficijent obrta kratkotrajne imovine, koeficijent obrta potraživanja i trajanje naplate potraživanja)su mjere kako efikasno poduzeće upotrebljava svoje resurse.

d) pokazatelji ekonomičnosti (ekonomičnost ukupnog poslovanja, ekonomičnost prodaje, ekonomičnost redovnog poslovanja, ekonomičnost financiranja i ekonomičnost izvanrednih aktivnosti) mjere odnos prihoda i rashoda – koliko se prihoda ostvari po jedinici rashoda.

e) pokazatelji profitabilnosti (neto profitna marža, bruto profitna marža, neto rentabilnost imovine, bruto rentabilnost imovine i rentabilnost vlastitog kapitala) mjere povrat uloženog kapitala.

f) pokazatelji investiranja ( dobit po dionici-EPS i ukupna rentabilnost dionice).

g) točka pokrića je onaj iznos prodaje(novčano ili količinski) kod kojeg je poslovanje poduzeća na nuli (bez dobiti ili gubitka). Jednom kada se zna točka pokrića tada se zna i minimalni plan prodaje koji se treba ostvariti.

8. zaključna ocjena projekta.

Što je investicijska studija i za što je ona potrebna?

Investicijska studija je poznata još pod nazivom investicijski program, studija isplativosti, studija izvedivosti, feasibility study. Investicijska studija izrađuje se za potrebe malih, srednjih i velikih tvrtki te općina, gradova i županija odnosno, svim prijaviteljima velikih investicijskih projekata. Sadržaj investicijske studije odgovara zahtjevima HBOR-a, Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te strukturi koju traže domaće i inozemne poslovne banke i fondovi.

Investicijska studija služi za ishođenje:

  • bankovnih kredita
  • pojedinih EU fondova
  • poticaja pojedinih ministarstava

Najznačajniji rezultati investicijske studije jesu izračun očekivane profitabilnosti projekta kroz niz uobičajenih statičkih i dinamičkih pokazatelja projekta te financijske izvještaje. Cijena izrade investicijske studije ovisi najvećim dijelom o veličini i karakteru investicije.