Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2018. godini

 

Predmet sufinanciranja su:

 • Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta;
 • izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž cikloturističkih ruta, uključujući oznaku EuroVelo rute;
 • uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica za popravak bicikala duž cikloturističkih ruta;
 • izrada karata, zakup zajedničke web domene na razini županije, izrada ili dorada web stranice na razini županije, izrada ili dorada županijske mobilne aplikacije;
 • izrada standarda za „bed&bike“ smještajne objekte;
 • postavljanje brojača biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima (ulaz/izlaz EuroVelo rute), na dr. međunarodnim pravcima biciklističkih ruta (Savska ruta, Dravska ruta, Ruta Panonski put mira i sl.), u gradovima na glavnim biciklističkim pravcima kretanja, kod glavnih turističkih atrakcija na udaljenijim točkama u ruralnom prostoru i sl.;
 • organizacija i provođenje edukacije za „bike vodiča“.

 

Prihvatljivi prijavitelji: jedinice regionalne samouprave (unaprijed definirane)

Minimalni iznos sredstava iznosi: 100.000,00 kn, a Maksimalni iznos: 500.000,00 kn

 

Prihvatljivi su troškovi:

 1. Izrada dokumentacije (prometni elaborati);
 2. građevinski i zemljani radovi na biciklističkim rutama: asfaltiranje (samo za kraće sekcije), krčenje, raščišćavanje terena i sl.;
 3. izrada/nabava/postavljanje biciklističke signalizacije i servisnih stanica za popravak bicikala duž rute;
 4. izrada/nabava/postavljanje info ploča o ruti i županiji kao cikloturističkoj destinaciji s logotipom svih glavnih i Eurovelo ruta koje se na trasi nalaze, a na važnim lokacijama uz rutu (početak i kraj rute, turističke atrakcije, glavna raskrižja više biciklističkih puteva, granični prijelazi, prijelazi mostova i riječne skele i sl.);
 5. izrada unificiranih biciklističkih karata;
 6. zakup web domene na razini županije, izrada ili dorada web stranice na razini županije, izrada i dorada županijske mobilne aplikacije, troškovi digitalnog marketinga;
 7. izrada standarda za smještajne objekte namijenjenih smještaju cikloturista/biciklista.

Ministarstvo sufinancira do 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta.

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone