IZGRADNJA I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA MSP

 

Predmet Poziva: Poboljšanje poslovnog razvoja i tehnološke spremnosti MSP-a koji djeluju u identificiranim prihvatljivim djelatnostima poticanjem ulaganja u kapacitete MSP, kroz početna ulaganja1 u izgradnju i/ili opremanje poslovnih jedinica.

Svrha (cilj) Poziva: Jačanje regionalne konkurentnosti MSP-a kroz razvoj identificiranih strateških djelatnosti industrije. Poticanjem aktivnosti koje stvaraju dodatnu vrijednost i učinkovitim pozicioniranjem malog i srednjeg poduzetništva u globalnim lancima vrijednosti omogućit će se razvoj novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i stvaranje novih radnih mjesta.

 

Najniža vrijednost potpore 500.000,00 HRK, a  najviša vrijednost potpore 15.000.000,00 HRK.

 

Vrste, iznosi i intenzitet potpora:

a) Regionalne potpore

1. Regionalne potpore, dodjeljuju se za početno ulaganje

2. Intenzitet regionalne potpore izračunava se sukladno Karti regionalnih potpora RH i Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/14-07/145, URBROJ: 50301- 05/05-14-2 od 24. travnja 2014. godine) te iznosi 35% za srednje poduzetnike i 45% za mikro i male poduzetnike

3. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 15.000.000,00 HRK

4. Korisnik potpore mora osigurati financijski doprinos od najmanje 25% prihvatljivih troškova iz vlastitih izvora ili vanjskim financiranjem, u obliku oslobođenom od bilo kakvih javnih sredstava.

 

b) Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a

1. Potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-a mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.

2. Intenzitet potpore za savjetodavne usluge u korist MSP-ova ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

3. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK po poduzetniku po projektu.

 

c) Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima

1. Potpore za sudjelovanje na sajmovima mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.

2. Intenzitet potpore MSP-u za sudjelovanje na sajmovima ne može prelaziti 50% prihvatljivih troškova.

3. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.

 

d) Potpore za usavršavanje

1. Potpore za usavršavanje, mogu se dodijeliti isključivo pod uvjetom da su izravno povezane s projektom za koji se dodjeljuje regionalna potpora.

2. Potpore se ne mogu dodijeliti za usavršavanje koje korisnici provode radi osiguravanja sukladnosti s obveznim nacionalnim normama o usavršavanju.

3. Potpore za usavršavanje dodijelit će se u sljedećim intenzitetima: a) za srednja poduzeća 60% prihvatljivih troškova, odnosno 70% prihvatljivih troškova ako se usavršavanje provodi za radnike s invaliditetom ili radnike u nepovoljnom položaju; b) za mala i mikro poduzeća 70% prihvatljivih troškova.

4. Iznos potpore (maksimalni iznos potpore) iz stavka 1. po ovom Pozivu ne može prijeći prag od 1.000.000,00 HRK.

 

Potpore male vrijednosti

e) Potpore male vrijednosti (de minimis)

1. Potpore male vrijednosti iz ovog Poziva dodjeljivat će se jednom poduzetniku5 , kako je definirano u članku 2. stavku 2. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013. Potpora male vrijednosti dodjeljivat će se MSP-ovima u obliku bespovratnih sredstava kao nadopune privatnom financiranju. Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u smislu članka 4.Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013.

2. Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200.000 EUR (preračunato u HRK prema srednjem tečaju HNB-a na dan dodjele potpore) u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.

3. Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti za troškove implementacije sustava grijanja i hlađenja, troškove vezane za aktivnosti vidljivosti projekta ulaganja te za troškove pripreme dokumentacije projektnog prijedloga – Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta.

4. Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 50% prihvatljivih troškova.

5. U slučaju spajanja i preuzimanja poduzetnika, a sukladno članku 3. stavku 8. de minimis Uredbe, pri utvrđivanju prelazi li se primjenjiva gornja granica bilo kojom novom potporom male vrijednosti dodijeljenom novom poduzetniku ili poduzetniku preuzimatelju, u obzir se uzimaju sve prethodne potpore male vrijednosti dodijeljene bilo kojem od poduzetnika uključenih u postupak spajanja. Potpore male vrijednosti koje su propisno dodijeljene prije spajanja ili preuzimanja i dalje su u skladu sa zakonom.

6. Ako se jedan poduzetnik podijeli na dva ili više zasebnih poduzetnika, sukladno članku 3. stavku 9. de minimis Uredbe, potpora male vrijednosti dodijeljena prije podjele dodjeljuje se poduzetniku koji je od nje ostvario korist, što je načelno poduzetnik koji je preuzeo djelatnosti za koje je korištena potpora male vrijednosti. Ako takva raspodjela nije moguća, potpora male vrijednosti razmjerno se dodjeljuje na temelju knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala novih poduzetnika na datum stupanja na snagu podjele.

7. Ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu te druge djelatnosti na koje se primjenjuje gornja granica od 200.000 EUR, sukladno članku 3. stavku 3. de minimis Uredbe gornja granica od 200.000 EUR primjenjuje se uz uvjet da korisnik osigura navedeno razdvajanje bilo podjelom aktivnosti ili razdvajanjem troškova, o čemu davatelju potpore dostavlja izjavu kojom potvrđuje navedeno razdvajanje. Također, korist od djelatnosti cestovnog prijevoza robe ne smije premašiti 100.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine, a potpora male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.

8. Ako bi se dodjelom novih potpora male vrijednosti premašila odgovarajuća gornja granica iz članka 3. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013, ni jedna od tih novih potpora ne može imati koristi od de minimis Uredbe.

 

Prihvatljivi prijavitelji moraju do trenutka prijave projekta biti registrirani u sektorima u kojima se trebaju odvijati aktivnosti projekta, a koji obuhvaćaju sljedeće sektore Nacionalne klasifikacije djelatnosti:

a) C Prerađivačka industrija

b) J Informacije i komunikacije 

Izuzetak za prijavu predstavljaju odjeljci pojedinih djelatnosti, točnije ne mogu se prijaviti projekti u području ribarstva i akvakulture, primarne poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje i prerade duhana i duhanskih proizvoda, proizvodnja filmova, video filmova, emitiranje programa, telekomunikacije te informacijsko uslužne djelatnosti.

 

Prihvatljive kategorije troškova, su:

a. Ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu

b. Savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti

c. Sudjelovanje na sajmovima

d. Usavršavanje

e. Priprema Prijavnog obrasca, Investicijske studije s proračunom projekta

f. Uvođenje grijanja i hlađenja g. Promidžba i vidljivost

 

Datum početka zaprimanja prijava: 03.04.2018.
Rok za podnošenje prijava: 28.12.2018.

 

Detaljnije pogledajte na linku: EU fondovi

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone