Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija – natječaj u najavi –

 

PREDMET POZIVA:

Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija. Ovim će se pozivom poslovnim subjektima u području kulturnih i kreativnih industrija omogućiti jačanje kapaciteta za prilagodbu poslovanja novom regulatornom i zakonodavnom okviru jedinstvenog digitalnog tržišta s ciljem održivog razvoja.

 

CILJ NATJEČAJA

Cilj poziva je transormacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija za poslovanje na jedinstvenom digitalnom tržištu u skladu s novim regulatornim i zakonodavnim okvirom te razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga što će doprinijeti kulturnoj i medijskoj raznolikosti i pluralizmu.

Pozivom će se potaknuti ulaganja u unaprjeđenje poslovnih modela u cjelokupnom proizvodnom lancu – od stvaranja, proizvodnje, distribucije, plasmana i dostupnosti proizvoda i usluga temeljenih na kulturno umjetničkim vrijednostima i visoke razine kvalitete. Poziv je usmjeren na razvijanje inovativnih poslovnih modela koji će zamijeniti tradicionalne procese proizvodnog lanca, podići razinu kvalitete i  konkurentnosti kulturno umjetničkog sadržaja na tržištu, iskoristiti potencijal digitalnog tržišta, privući veći broja korisnika i publike te osigurati održivi rast poslovnih subjekata.

Podržana će biti isključivo ulaganja čije aktivnosti doprinose cilju poziva i jasno definiraju digitalni doprinos i napredak u segmentu poslovnih procesa, razvoja, stvaranja, proizvodnje, distribucije i dostupnosti kulturno umjetničkih sadržaja i usluga visoke razine kvalitete.

Prihvatljiva područja djelovanja:

 • arhitektura
 • audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre
 • mediji, baština, dizajn
 • izvedbene umjetnosti
 • knjiga i nakladništvo
 • primijenjene i vizualne umjetnosti

Pozivom Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija će se podržati poslovni subjekti koji djeluju u prihvatljivim područjima, a čija je primarna djelatnost razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili  plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

 

Ciljana skupina: Mikro, mali, srednji poduzetnici (do 249 zaposlenih)

 

Ukupan iznos:  250.000.000,00 HRK

Bespovratna sredstva:

GRUPA A:

 • Od 300.000,00 do 7. 500.000,00 – iznos alokacije: 200.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: od 50% do 70% bespovratnih sredstava

GRUPA B:

 • Od 100.000,00 do 1.400.000,00 kuna – iznos alokacije: 50.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore 85% bespovratnih sredstava

 

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Prijavitelji moraju djelovati u jednom od prihvatljivih područja djelovanja: arhitektura, audiovizualne djelatnosti uključujući videoigre, mediji, baština, dizajn, izvedbene umjetnosti, knjiga i nakladništvo, primijenjene i vizualne umjetnosti, a osnovna djelatnost mora im biti razvoj, stvaranje, proizvodnja, distribucija i/ili plasman proizvoda i usluga visoke razine kulturno umjetničke vrijednosti.

Prihvatljivi prijavitelji grupe A:

 • Trgovačka društva i obrti kojima nije osnivač tijelo javne vlasti
 • Ustanove u kulturi kojima nije osnivač tijelo javne vlasti

Prihvatljivi prijavitelji grupe B:

 • Fizičke osobe koje profesionalno obavljaju umjetničku djelatnost

Umjetničke organizacije registrirane sukladno Zakonu o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva, upisane u registar umjetničkih organizacija kod Ministarstva kulture i medija koje ostvaruju vlastite prihode prema dvojnom računovodstvu, odnosno vode poslovne knjige sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija.

U okviru Poziva Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, potpora se ne može dodijeliti:

 • prijavitelju koji nije registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti najmanje u godini koja prethodi godini predaje projektnog prijedloga prijavitelju čija osnovna djelatnost nije u prihvatljivom području te nije ostvario više od 50% prihoda od kulturno-umjetničkih i kreativnih proizvoda i usluga u jednoj od zadnje tri godine prije predaje projektnog prijedlog
 • prijavitelju koji je u teškoćama (ne primjenjuje na poduzetnike koji na dan 31. prosinca 2019. nisu bili u teškoćama, ali su u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2021. postali poduzetnici u teškoćama;)
 • prijavitelju u grupi A koji nema minimalno 1 (jednog) zaposlenog na temelju sati rada u 2021. godini
 • prijavitelju čija osnovna djelatnost nije u prihvatljivom području te nije ostvario više od 50% prihoda od kulturno-umjetničkih i kreativnih proizvoda i usluga u jednoj od zadnje tri godine prije predaje projektnog prijedloga
 • prijavitelju čiji poslovni prihodi u jednoj od tri godine koje prethode godini predaje projektnog prijedloga iznose manje od 30% od ukupne vrijednosti projekta

 

PRIHVATLJIVOST PROJEKTA:

Projektne aktivnosti koje se odnose na ulaganje u projekte energetske učinkovitosti, projekte energetske učinkovitosti zgrada, učinkovito grijanje i hlađenje ne smiju biti glavni cilj provedbe projekta

Rezultati ulaganja MSP-a se moraju zadržati na mjestu ulaganja, najmanje 3 (tri) godine nakon završetka projekta. Ovo ne sprječava zamjenu postrojenja ili opreme koji su zastarjeli zbog brzih tehnoloških promjena, uz uvjet da je gospodarska djelatnost zadržana u predmetnoj NUTS 2 regiji tijekom navedenog minimalnog razdoblja

Za projekte koji uključuju gradnju prijavitelj mora, prije predaje projektne prijave, osigurati pravomoćnu građevinsku dozvolu s otisnutom klauzulom pravomoćnosti/potvrdom o pravomoćnosti rješenja, odnosno drugi odgovarajući akt temeljem kojeg se može započeti s građenjem/rekonstrukcijom građevine, izdan prema propisima kojima se regulira gradnja građevina

U slučaju kada prijavitelj zemljištem koje je predmet investicije/zahvata za koji se prijavljuje projekt upravlja putem zakupa, najma, ugovora o koncesiji, ugovora o upravljanju ili slično, ugovor mora prijavitelju pružiti pravo na navedeno zemljište tijekom razdoblja od minimalno 3 (tri) godine od završetka projekta. Navedeno vrijedi i za rekonstrukciju građevine u najmu

 

VRSTE POTPORA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – GRUPA A:

REGIONALNE POTPORE ZA IZGRADNJU I OPREMANJE PROIZVODNIH KAPACITETA:

Ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu:

 

 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver)
 • Trošak gradnje, rekonstrukcije zgrada, poslovnih prostora, drugih objekata i uređenje pripadajuće parcele
 • Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu
 • Komunalni doprinos, cijene priključaka na vodovod i odvodnju te energetskih priključaka
 • Troškovi plaća osoblja proizašli iz otvaranja radnih mjesta uslijed početnog ulaganja
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava)
 • Trošak uporabne dozvole i energetskog certifikata
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata, e s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva

 

Intenziteti regionalnih potpora prema regijama

REGIJA INTENZITET POTPORE
Veličina poduzeća Malo poduzeće Srednje poduzeće Veliko poduzeće
Grad Zagreb 55% 45% 35%
Jadranska Hrvatska 60% 50% 40%
Sjeverna Hrvatska 70% 60% 50%
Panonska Hrvatska 70% 60% 50%

 

SAVJETODAVNE USLUGE – GRUPA A:

 • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije poduzeća, organizaciju poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
 • Usluge izrade dokumentacije za nabavu
 • Usluge stručnog nadzora građenja
 • Ostale usluge povezane s projektom ulaganja

INTENZITET POTPORE = 50%.

POTPORE ZA USAVRŠAVANJE – GRUPA A:

 • Troškovi predavača za sate tijekom kojih su predavači sudjelovali u obuci
 • Troškovi povezani s predavačima i polaznicima koji su izravno povezani s projektom usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
 • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s projektom usavršavanja

INTENZITET POTPORE = 60% za srednje poduzetnike (70% za osobe s invaliditetom) i 70% za mikro i male poduzetnike.

POTPORE ZA SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA – GRUPA A:

 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom.

INTENZITET POTPORE = 50%.

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI (DE MINIMIS) – GRUPA A:

 1. Upravljanje projektom:
 2. a) Trošak usluge pripreme natječajne dokumentacije, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 40.000,00 HRK);
 3. b) Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije
 4. c) Upravljanje projektom od strane vanjskih pružatelja usluge (do najvišeg iznosa od 185.000,00 HRK).
 5. d) Trošak revizije projekta (za sve projekte čiji ukupno prihvatljivi troškovi projekta, navedeni u odredbama ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, premašuju 1.500.000,00 kn, do najvišeg iznosa troška revizije od 75.000,00 HRK)
 6. Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme);

INTENZITET POTPORE = 50%.

 

VRSTE POTPORA I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI – GRUPA B:

POTPORE MALE VRIJEDNOSTI (DE MINIMIS) – GRUPA B:

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI:

 • Aktivnosti unapređenja procesa i organizacije poslovanja s ciljem prilagodbe poslovanja na jedinstvenom digitalnom tržištu te razvoja novih kompetencija, povećanja proizvodnje i poboljšanja kvalitete usluga
 •  Aktivnosti upravljanja projektom

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI:

 • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za pripremu projektnog prijedloga, a koji su prihvatljivi od datuma objave Poziva (do najvišeg iznosa od 20.000,00 HRK);
 • Trošak usluge vanjskih stručnjaka za upravljanje projektom (do najvišeg iznosa od 30.000,00 HRK);
 • Trošak usluga vanjskih stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave
 • Trošak usluge izrade projektno-tehničke dokumentacije
 • Nabava novih strojeva, opreme, alata te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako ih u pogon stavlja dobavljač;
 • Troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver)
 • Nabava nematerijalne imovine u obliku patenata, autorskih prava, znanja i drugih vrsta intelektualnog vlasništva
 • Usluge izrade planova i strategija digitalizacije i organizacije poslovanja, automatizaciju procesa i sl.
 • Troškovi plaća osoblja koje će raditi na provedbi projekta (ugovor o radu na neodređeno i određeno vrijeme)
 • Troškovi povezani s predavačima i polaznicima za potrebe usavršavanja, poput putnih troškova, troškova smještaja, troškova materijala i potrošne robe izravno povezanih s projektom, amortizacija alata i opreme ako se upotrebljavaju isključivo za usavršavanje;
 • Troškovi savjetodavnih usluga povezanih s usavršavanjem
 • Troškovi nastali za najam, uređivanje i vođenje štanda pri sudjelovanju poduzetnika na određenom sajmu ili izložbi povezano s projektom.
 • Trošak održavanja, preuređenja i/ili modernizacije zgrade, poslovnih prostora, drugih objekata i pripadajuće parcele uključujući energetsku obnovu
 • Neizravni troškovi po fiksnoj stopi od 7% prihvatljivih izravnih troškova projekta (troškovi najma / zakupa prostora, režijski troškovi koji uključuju grijanje/hlađenje, struju, vodu, plin, odvoz otpada i telekomunikacije, trošak koncesijske naknade poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost, trošak održavanja informacijskog sustava)

INTENZITET POTPORE = 85%.

 

 

 

 

 

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone