Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja

 

Otvoren je natječaj pod nazivom “Provedba HKO-a na razini visokog obrazovanja”

Opći cilj:
Unapređenje kvalitete visokog obrazovanja kroz primjenu HKO-a.

Specifični cilj:
Razvoj programa, izrada alata za osiguravanje kvalitete i jačanje kompetencija osoblja visokih učilišta i studenata u svrhu unaprjeđenja relevantnosti nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju.

 

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.000.000,00 kn.
Najviša vrijednost potpore, odnosno najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 4.000.000,00 kn.
Projekti se mogu financirati u iznosu do 100% prihvatljivih troškova.

 

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su javna i privatna visoka učilišta upisana u Upisnik visokih učilišta u nadležnosti Ministarstva znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske prema Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

 

Trajanje provedbe projekta može iznositi od 24 do 36 mjeseci.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Element 1. – Upravljanje projektom i administracija
1.1. Upravljanje projektom
1.2. Praćenje provedbe
1.3. Izvještavanje o provedbi

 

Element 2. Razvoj i/ili unapređenje studijskih programa i/ili programa cjeloživotnog učenja utemeljenih na standardima zanimanja i standardima djelomičnih i/ili cjelovitih kvalifikacija

Obavezne aktivnosti
2.1. Izrada novih i/ili unapređenje postojećih preddiplomskih, diplomskih ili integriranih preddiplomskih i diplomskih studijskih programa u skladu sa standardima kvalifikacija koji će se izraditi u okviru ove operacije ili u skladu sa standardima kvalifikacija koji su ranije izrađeni (u postupku su pripreme za vrednovanje ili u postupku vrednovanja) te se nalaze na Popisu prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

i/ili

2.2. Izrada novih i/ili unapređenje postojećih programa cjeloživotnog učenja u skladu sa standardima kvalifikacija koji će se izraditi u okviru ove operacije ili u skladu sa standardima kvalifikacija koji su ranije izrađeni (u postupku su pripreme za vrednovanje ili u postupku vrednovanja) te se nalaze na Popisu prijedloga standarda zanimanja i standarda kvalifikacija.

Obvezne aktivnosti ako se izrađuje studijski program i/ili program cjeloživotnog učenja za koji ne postoji izrađen odgovarajući standard kvalifikacije
2.3. Razvoj i izrada standarda zanimanja u skladu sa Smjernicama za izradu standarda zanimanja (korištenje Profila sektora i tumačenje relevantnih podataka dostupnih na
portalu http://www.hkoportal.hr/, provedba Ankete o standardu zanimanja, analiza rezultata ankete, održavanje fokus grupa o rezultatima ankete i izrada standarda zanimanja)

2.4. Razvoj i izrada standarda djelomičnih i/ili cjelovitih kvalifikacija koje se stječu završetkom programa cjeloživotnog učenja, odnosno završetkom preddiplomskog, diplomskog ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija u skladu sa Smjernicama za razvoj standarda kvalifikacija (www.kvalifikacije.hr)

2.5. Podnošenje zahtjeva za upis standarda zanimanja ili standarda kvalifikacija djelomična kvalifikacija izrađenih u sklopu obveznih aktivnosti pod točkama 2.3. i 2.4. u Registar HKO-a.

 

Element 3. Unapređivanje postupaka osiguravanja kvalitete visokog obrazovanja
Prihvatljive aktivnosti:
3.1. Unaprjeđenje evidencija, sustava i alata za vođenje evidencija na visokom učilištu
3.2 Unaprjeđenje propisa kojima se uređuju unutarnji sustavi osiguravanja kvalitete
3.3. Izrada alata za povećanje transparentnosti postupaka i rezultata vrednovanja (ispita)
3.4. Radionice, seminari, okrugli stolovi i skupovi o osiguravanju i unapređenju kvalitete
znanosti i visokom obrazovanju
3.5. Unaprjeđenje svrhovitosti i provedba anketa studenata
3.6. Recenzija programa u skladu sa standardom kvalifikacije kao dio unutarnjeg sustava
osiguravanja kvalitete
3.7. Unaprjeđenje i provedba aktivnosti suradničke procjene (peer to peer, peer review)

 

Element 4. Unaprjeđenje nastavne djelatnosti u visokom obrazovanju
Prihvatljive aktivnosti:
4.1. Razvoj i provedba programa, seminara i radionica za unapređenje nastavničkih
kompetencija u visokom obrazovanju
4.2. Razvoj i provedba programa, seminara i radionica za stjecanje upravljačkih i
poduzetničkih kompetencija studenata
4.3. Razvijanje modela provedbe i provedba programa projektne nastave u laboratorijima,
vježbaonicama i radionicama visokog učilišta
4.4. Unapređenje stručne prakse kroz izradu ishoda učenja i postupaka za vrednovanje
stečenih ishoda učenja
4.5. Unaprjeđenje kvalitete stažiranja/pripravništva kroz izradu programa
stažiranja/pripravništva razrađenih kroz ishode učenja i postupke za vrednovanje
stečenih ishoda učenja
4.6. Razvoj i unaprjeđenje sustava mentorstva i stručne prakse, stručnih ekskurzija i
terenske nastave kao dijela studijskog programa i učenja kroz rad
4.7. Provedba zajedničkih istraživačkih projekata studenata i nastavnika povezanih sa stjecanjem ishoda učenja predviđenih studijskim programom
4.8. Uključivanje mentora iz svijeta rada i gospodarstva kao gostujućih predavača u
izvedbu studijskog programa
4.9. Izrada završnih i diplomskih radova u suradnji s gospodarstvom
4.10. Praćenje i provedba analize zapošljivosti diplomiranih (alumnija)
4.11. Anketiranje poslodavaca i alumnija
4.12. Opremanje laboratorija, vježbaonica i radionica
4.13. Sudjelovanje studenata i nastavnika na znanstvenim i stručnim skupovima u
Republici Hrvatskoj i u inozemstvu

 

Element 5: Promidžba i vidljivost
5.1. Organizacija promotivnih aktivnosti
5.2. Organizacija okruglih stolova, tiskovnih i drugih konferencija, diseminacijskih
radionica
5.3. Priprema promotivnog materijala
5.4. Uspostava i održavanje internetskih stranica
5.5. Oglasi i objave u medijskom prostoru

 

Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someone